Současné rozmístění univerzity ve městě

 

KAMPUS PASTEUROVA 1

Jedná se o dvě budovy novostavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra společně propojené suterénními prostory. V jednom objektu sídlí Rektorát UJEP (zázemí pro vedení univerzity, ekonomický odbor, zaměstnanecký odbor a provozně technický odbor). Dále se zde nachází Centrum informatiky včetně pracoviště KAS (výdejna elektronických průkazů studentů a zaměstnanců). V objektu dále naleznete kancelář Univerzity třetího věku. Ve druhém objektu se nacházejí nové výukové prostory – červená aula (315 sedadel), zelená aula (190 sedadel), fialový sál (90 sedadel) a purpurový sál (90 sedadel).

KAMPUS PASTEUROVA 5

Budova K, jedná se o třetí budovu novostavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra, obsahující Vědeckou knihovnu UJEP, univerzitní knihkupectví a Literární kavárnu.

KAMPUS PASTEUROVA 9

Budova B, sídlo fakulty umění a designu. Šestipodlažní, stometrová budova byla v letech 2006-2008 velmi zdařile zrekonstruována a tvoří i s okolím pohledovou i nástupní dominantu severovýchodní části kampusu. Svou cihlově červenou barvou evokuje tradici meziválečné ústecké moderní architektury (správní budova Spolchemie, aj.). Budova poskytuje plnohodnotné zázemí fakultě a splňuje náročné provozní, ekonomické a ekologické požadavky současnosti.

KAMPUS PASTEUROVA 7

Budova H, kde sídlí část fakulty výrobních technologií a managementu. Budova prošla v letech 2007–9 náročnou rekonstrukcí, kdy byly do suterénu umístěny některé speciální laboratoře a dílny fakulty. Horní patra pak slouží jako zázemí pro výuku a pedagogy.

KAMPUS PASTEUROVA 11

Budova D, postavena v roce 1970 jako objekt pro výukovou složku, lékařskou knihovnu a zaměstnaneckou jídelnu nemocnice. Budova prošla v letech 2003-2012 etapovou revitalizací a rekonstrukcí. Obsahuje výukové prostory fakulty sociálně ekonomické a zázemí pro údržbu kampusu

KAMPUS bez č.p.

Budova I, část fakulty sociálně ekonomické. Budova bývalé nemocniční vrátnice prošla v letech 2010–11 rekonstrukcí a je nyní využívána jako zázemí FSE.

KAMPUS KLÍŠSKÁ 28

Řadový městský třípodlažní dům na jižním okraji Kampusu byl postaven na počátku minulého století. Po rekonstrukci je využíván jako sídlo univerzitního centra pro regionální rozvoj VYCERRO, které univerzita provozuje společně s VŠE Praha.

KAMPUS KLÍŠSKÁ 30

Řadový městský třípodlažní dům na jižním okraji Kampusu byl postaven na počátku minulého století. Po rekonstrukci je slouží jako dočasné sídlo katedry matematiky přírodovědecké fakulty do doby, než bude postavena nová budova fakulty.

HOŘENÍ 3083/13

Budova byla postavena v sedmdesátých letech 20. století jako víceúčelový objekt s ubytovací kapacitou cca 200 lůžek. Jedná se o panelovou stavbu bez dodatečného zateplení. Pozemek s parkovou úpravou je součástí areálu včetně parkovací plochy pro 60 vozů. V budově je umístěna část pedagogické fakulty, která zajišťuje přípravu učitelů 1. stupně ZŠ, vychovatelů, učitelů MŠ a pracovníků školského managementu. Součástí budovy je aula s kapacitou 200 míst, učebny, tělocvična, menza a kolejní lůžka. Komplex má vlastní výměníkovou stanici. Vzhledem k době a povaze výstavby vyžaduje objekt finančně náročnou údržbu. Tepelné ztráty způsobené nevhodnými okny a nedostatečnou izolací panelových dílů nedovolují efektivní snižování energetické náročnosti. Objekt vyžaduje samostatnou údržbu, ostrahu i autopark. Část pedagogické fakulty, po přestěhování přírodovědecké fakulty ze současného sídla v budově v ul. České mládeže 8, se přestěhuje do uvolněných prostor v objektu v ulici České mládeže.

STARÁ 2550/92

Budova ve Staré ul. 2550/92 je situována na prostorném pozemku parkového charakteru. Jedná se o nezateplenou dvoupodlažní budovu (přízemí a první patro) v nepatrné části podsklepenou pro malé technické zázemí. Objekt byl původně projektován, vybudován a užíván jako mateřská školka. Pro účely vysokoškolského vzdělávání se provedly některé změny, opravy a úpravy vyplývající z celkového opotřebení budovy, změny prostorového uspořádání vyplývající z charakteru výuky, úpravy a opravy prostorového uspořádání a vybavení vyplývající ze změny hygienických norem a počtu studentů využívajících objekt. I přes provedené úpravy, opravy a rekonstrukce se jedná o značně nedokonalé a dlouhodobě nekoncepční řešení uspořádání objektu pro výuku (minimální výška učeben, nedostatečné společné prostory - chodby, minimální prostor ve většině pracoven pro vyučující, minimální skladové nebo depozitní zázemí pro odbornou činnost). V současné době je objekt prázdný a je nabízen k prodeji.

ČESKÉ MLÁDEŽE 8

Jedná se o dvě budovy (původní gymnázium z roku 1926 a budovu fakulty z roku 1986), sportovní halu a venkovní sportovní hřiště. Nachází se zde větší část pedagogické fakulty, přírodovědecká fakulta a filozofická fakulta. Rekonstrukce jedné z budov České mládeže 8 byla dokončena v roce 2005 nákladem 130 mil. Kč. Po realizaci kampusu, který bezprostředně sousedí s těmito budovami, zde bude sídlit celá pedagogická fakulta. Z budov v ulici České mládeže bude do kampusu přesídlena přírodovědecká fakulta afilozofická fakulta. Areál v České mládeži spolu se sportovní halou a přilehlými sportovišti je nyní přirozeně propojen s areálem Kampusem UJEP.,.

ZA VÁLCOVNOU 1008

Jsou zde umístěny dílny a laboratoře fakulty výrobních technologií a managementu a katedra biologie přírodovědecké fakulty včetně skleníků. Problematická je zejména dostupnost pracoviště v okrajové čtvrti města a kapacita budovy. Přímo žalostné je zásobování objektů teplem. Teplovodní kanál vyžaduje nákladnou rekonstrukci. Dílny a laboratoře FVTM budou přesunuty do kampusu.

NA OKRAJI 1001/7

V budově se nachází fakulta výrobních technologií a managementu. Budova je situována nedaleko areálu kolejí UJEP. Přístup k objektu je komplikovaný a s ohledem na okolní zástavbu není možné objekt rozšířit. Parametry budovy brání dalšímu rozvoji fakulty, především rozšíření studijních programů. Cílem proto je, aby celá fakulta byla v budoucnu umístěna do Kampusu UJEP.

VELKÁ HRADEBNÍ 13

Budovu využívá fakulta zdravotnických studií, která se sem během roku 2008 přestěhovala po vystěhování fakulty umění a designu do kampusu. Objekt z devatenáctého století v samotném centru města Ústí nad Labem je ve špatném technickém stavu. Náklady na rekonstrukci by byly vzhledem k její mu stáří i dispozici velmi vysoké a nepřinesly by této součásti do budoucna žádné kapacity potřebné pro její další rozvoj. Nemovitost bude v souladu s ujednáním kupní smlouvy přednostně odprodána městu Ústí nad Labem, pokud jej univerzita nebude chtít dále využívat.

VELKÁ HRADEBNÍ 15

Budova v řadové městské zástavbě téměř v centru se nachází přímo naproti zadnímu traktu budovy Krajského úřadu je v současnosti využívána filozofickou fakultou. Čtyřpodlažní budova postavená v 19. století má za sebou několik rekonstrukcí, včetně částečného zateplení, rekonstrukce systému vytápění a elektronického zabezpečení. Posledních dvacet let sloužila ke vzdělávacím účelům.

KRÁLOVA VÝŠINA 3132

V objektu sídlí fakulta životního prostředí. Nachází se v centrální části města Ústí nad Labem. Budova byla postavena v sedmdesátých letech jako administrativní objekt, který vykazuje všechny typické znaky panelového výstavby přes rozsáhlou rekonstrukci a snahu maximálně jej přizpůsobit potřebám školy. Fakulta budovu získala v roce 2000, kdy počty studentů i pedagogů byly řádově nižší vzhledem k současnosti. Cílový stav studentů je výrazně nad rámec kapacity budovy. To se týká jak klasických poslucháren a seminárních místností pro teoretickou výuku, tak specializovaných laboratoří a odborných pracovišť posluchačských i kanceláří a vědeckovýzkumných pracoven pedagogů. Část kapacit fakulty bude v nejbližších letech přesunuta do areálu Kampusu UJEP, kde bude vybudováno adekvátní laboratorní zázemí pro její činnosti. Fakulta využije možnost užívat společné výukové kapacity s ostatními fakultami UJEP v Kampusu, zejména laboratoře, přednáškové sály, auly, knihovnu a vědeckovýzkumné zázemí pro doktorandy.

MOSKEVSKÁ 54

V budově sídlí fakulta sociálně ekonomická - nachází se zde vedení fakulty a všechny katedry. Budova byla vybudována v devadesátých letech 19. století. Objekt je v relativně dobrém stavu s ohledem na rekonstrukci provedenou v minulých letech. V budově se nachází vlastní výměníková stanice. Budova fakulty se nachází v těsné blízkosti areálu Kampusu UJEP a stane se tak jeho přirozenou součástí. Fakulta také již dnes využívá výukové prostory přímo v areálu kampusu a po dokončení MFC je toto sdílení společných univerzitních prostor mnohem výraznější.

ČAJKOVSKÉHO 94 A 96

V současné době nevyužívaný areál ve vlastnictví univerzity. Nacházela se zde kolej pro 148 studentů. Jedná se o starší budovy s rozsáhlými pozemky. Energeticky jsou budovy špatně zabezpečeny, v místě není plynová ani parní přípojka, vytápění na hnědé uhlí a propan butan je nákladné a neekologické. Opětovné využití pro koleje nebo jiné aktivity univerzity vyžaduje rekonstrukci.

JATEČNÍ 1002, KLÍŠSKÁ 979, NA OKRAJI 1003

V budovách se nacházejí koleje a menza univerzity. Objekty sice vyžadují revitalizaci, ale budou i nadále sloužit původnímu účelu. Vzhledem k umístění v bezprostřední blízkosti areálu univerzitního kampusu se stanou jeho přirozenou součástí. Ke kolejím přísluší budova menzy. Ta je pro většinu studentů obtížně přístupná a ztrácí tak smysl celouniverzitního stravovacího zařízení. Zajištění stravování v areálu Kampusu je součástí projektu.

BRNĚNSKÁ 2

Jedná se o starou rohovou budovu městské zástavby pro univerzitní využití ne zcela vyhovující. Po přestěhování Knihkupectví UJEP do kampusu je objekt pronajímán.